مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قىزعىندى اندەر

قىزعىندى اندەر   Top90

 1. 1.تاۋداعى كوكتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.ارۋ قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.تامشىلاپ جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .العاشقى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .مەن سەنى كۇتتىم كەلەر دەپتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ەركە قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .انا تۋرالى جىرتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ەسىڭە مەنى العايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .سۇيگەن جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اق مارجانتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .كەشىككەنىڭ قايىتكەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ءتاتتى مۇڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .شولپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .اكە مەن بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .Дом на гореتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .باعىمسىڭ سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .مارياتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .ويلايسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ءالياتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اققۋدايىن اڭساعانتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اق مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .جولىقتىم نەگە قاراعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .قۇمعان العانتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .مۇڭ بار مەندەتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .Ak chishme (White spring)تىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قىز ماحابباتىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .اتا مەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .التىنىم- ايتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .قيالمادىمتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .سەنىڭ بەينەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .جاڭبىر توكتى (قىرعىزشا)تىزىمدىككە قوسۋ
 9. .بالا عاشىقتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .دۇنيە (مايلىقوجانىڭ تەرمەسى)تىزىمدىككە قوسۋ
 11. .قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قىزىما تىلەكتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .ويانباعان سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .اتا مەكەن (اققۋ)تىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ويلاي بەرەم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .اقماڭدايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .مۇڭايما (تەرمە)تىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .سەنى ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .小苹果تىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مايلىقوجانىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .وسيەتتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ساعان گۇلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .بەسىك جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اللانىڭ بارى اقيقاتتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .العا قازاقىستان DJتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .يمانتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .جاقسى ءبىر ادام قارتايساتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .قالاعا قاشان كەلەسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ارسىزدى كورىپ اشىنۋتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .ادەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .الماتىدا قالعان قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .بالاماتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .شال اقىننىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىزىم ساعان ايتارىمتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .ءومىردى ءسۇيۋ ءوز ەركىمتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قىرمىزى قىردىڭ قىزىندايتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .تۋعان جەر تۋرالى تولعاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .بالبىراۋىنتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .قۇرمانبەك زەيتىنقازى ۇلىنىڭ ءومىر بايانىتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .مەن ساعان وكپەلەمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ۇلىماتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .قوس جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ءانىم سەن ەدىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .التاي- اقىنتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .باقىل بول قايران قۇر اعامتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ازابى كوپ اقىن دەگەن پەندەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .مەلومەندى تانىستىرۋتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .قامالۋتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ناردىڭ جۇگىتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .مەكتەپتەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .ارۋىمتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .بيلەشىتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .سارى ارقاتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .قازاق قىزعا ۇيلەنەمتىزىمدىككە قوسۋ
0