مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » قىزعىندى اندەر

قىزعىندى اندەر   Top90

 1. 1.تاۋداعى كوكتەمتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.ارۋ قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.تامشىلاپ جاڭبىرتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .العاشقى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .مەن سەنى كۇتتىم كەلەر دەپتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .انا تۋرالى جىرتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .ەركە قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ەسىڭە مەنى العايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .سۇيگەن جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .اق مارجانتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .كەشىككەنىڭ قايىتكەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ءتاتتى مۇڭتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .شولپانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .توي جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .باعىمسىڭ سەنتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .اكە مەن بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .Дом на гореتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .مارياتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .ويلايسىڭباتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ءالياتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اق مارالىمتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اققۋدايىن اڭساعانتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .جولىقتىم نەگە قاراعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .قۇمعان العانتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .مۇڭ بار مەندەتىزىمدىككە قوسۋ

  2- قاتار

 1. .ساعىندىم الماتىمدىتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .Ak chishme (White spring)تىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قىز ماحابباتىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .اتا مەكەنتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .التىنىم- ايتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .سەنىڭ بەينەڭتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .قيالمادىمتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .جاڭبىر توكتى (قىرعىزشا)تىزىمدىككە قوسۋ
 9. .قىزىما تىلەكتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىزدارتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .دۇنيە (مايلىقوجانىڭ تەرمەسى)تىزىمدىككە قوسۋ
 12. .بالا عاشىقتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .ويانباعان سەزىمتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .اتا مەكەن (اققۋ)تىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ويلاي بەرەم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .اقماڭدايلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .اناشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .مۇڭايما (تەرمە)تىزىمدىككە قوسۋ
 20. .小苹果تىزىمدىككە قوسۋ
 21. .مايلىقوجانىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .قازاق قىزىتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .سەنى ساعىندىمتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .وسيەتتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ساعان گۇلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .بەسىك جىرىتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .اللانىڭ بارى اقيقاتتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .يمانتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .قالاعا قاشان كەلەسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .جاقسى ءبىر ادام قارتايساتىزىمدىككە قوسۋ

  3- قاتار

 1. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .العا قازاقىستان DJتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .قازاعىمتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ارسىزدى كورىپ اشىنۋتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .الماتىدا قالعان قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ادەمىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .بالاماتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .شال اقىننىڭ تەرمەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .تۋعان جەرتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .قىزىم ساعان ايتارىمتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .ءومىردى ءسۇيۋ ءوز ەركىمتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قىرمىزى قىردىڭ قىزىندايتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .تۋعان جەر تۋرالى تولعاۋتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .قۇرمانبەك زەيتىنقازى ۇلىنىڭ ءومىر بايانىتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .بالبىراۋىنتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .مەن ساعان وكپەلەمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .ۇلىماتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .قوس جۇرەكتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .التاي- اقىنتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .ءانىم سەن ەدىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .باقىل بول قايران قۇر اعامتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ازابى كوپ اقىن دەگەن پەندەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .قامالۋتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .ناردىڭ جۇگىتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .مەلومەندى تانىستىرۋتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .مەكتەپتەگى ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .سارى ارقاتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ارۋىمتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .كەش جولىققان ماحابباتتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .بيلەشىتىزىمدىككە قوسۋ
0