مەن ەستىگەن اندەر

قازىرگى ورنىڭىز » جاڭا اندەر

جاڭا اندەر  Top90

 1. 1.بولايىق بىرگەتىزىمدىككە قوسۋ
 2. 2.ۋايىمداماتىزىمدىككە قوسۋ
 3. 3.ارمان ارۋتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ءاپپاق جۇرەگىمتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .سۇيىكتىم مەنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .سەنىڭ كۇلكىڭنەن اۋمايدىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .وزگەرمەيمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .جاقسى كورەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .شىرقا گيتاراتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .Где же Тыتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .تويداتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .بيلە دوستارتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .پاپۋريتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .سۇيىكتىمە حاتتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ۇمىتپايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .كۇنىمتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .سەنىڭ عاشىعىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .اينالايىنتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .سەن باسقاعا ۇقسامايسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .قايداسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .قانەكەي ءتىلىم سويلەشىتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .ءبىر بالاتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .لەيلاتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .تاعى تاعىداتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .اعا دەمەتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .اسىلىمتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .تامشىتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .ءاپپاق كەلىنتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .دوسىم مۇڭايماتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .دۇرىس- دۇرىستىزىمدىككە قوسۋ

2- قاتار

 1. .تاۋەلسىز قۇرداسىتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .بيلەيىكتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .ۇمىتپاشىتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .ايىتپادى ءبارى دەتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .استانا ارۋىتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .اپاشىمتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .الماتىعا قار جاۋدىتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .سۇيگەنىم بولتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ۇزاتۋتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .سۇيەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .سەن ەڭ سۇلۋ جانسىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .سەنى ويلاسامتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .سەن ەكەۋىڭمەنتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .وپا- وپاتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .اكەتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .لاۋلايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .قيماستىقپەن قوشتاسايىق رامازانتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ەستىدىڭبەتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .ءاپپاق ارمانتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .جانىمتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .سۇيەمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .استانامتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .اندەرگە پاپۋريتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .قۇستار قايتىپ كەلە جاتىرتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .ۇمىتا المايتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ساعىنىش قالتىردىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .سارى قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .جان ساياتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ستۋدەنىتتىك شاقتىڭ بەلەسىتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .كوك كولدەگى كەشتەر- ايتىزىمدىككە قوسۋ

3- قاتار

 1. .ەشكىم جوقتىزىمدىككە قوسۋ
 2. .ماڭگىلىككەتىزىمدىككە قوسۋ
 3. .انا تۋرالى ءانتىزىمدىككە قوسۋ
 4. .جۋسان ءيسىتىزىمدىككە قوسۋ
 5. .ارىس جاعاسىنداتىزىمدىككە قوسۋ
 6. .ساعىنىش سازىتىزىمدىككە قوسۋ
 7. .ايگەرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 8. .НОРМАЛЬНО ОБЩАЙТЕСЬتىزىمدىككە قوسۋ
 9. .ۇناتپايمىنتىزىمدىككە قوسۋ
 10. .بىلەسىڭبەتىزىمدىككە قوسۋ
 11. .ءان ءومىرىمتىزىمدىككە قوسۋ
 12. .قايتالاي بەرەمىن اتىڭدىتىزىمدىككە قوسۋ
 13. .قىراۋلى باقتىزىمدىككە قوسۋ
 14. .توي تاماشاتىزىمدىككە قوسۋ
 15. .ساعىندىم سەنىتىزىمدىككە قوسۋ
 16. .KISSتىزىمدىككە قوسۋ
 17. .جولاۋشىتىزىمدىككە قوسۋ
 18. .ءومىر، ءومىرتىزىمدىككە قوسۋ
 19. .مەنىڭ اتامتىزىمدىككە قوسۋ
 20. .مارياتىزىمدىككە قوسۋ
 21. .شالابەكتىزىمدىككە قوسۋ
 22. .تومپي قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 23. .باتىر بايانتىزىمدىككە قوسۋ
 24. .كەل بيلەيىكتىزىمدىككە قوسۋ
 25. .باعيلاتىزىمدىككە قوسۋ
 26. .ون التى قىزتىزىمدىككە قوسۋ
 27. .ەڭ العاشقىتىزىمدىككە قوسۋ
 28. .گۇلى باعىمنىڭتىزىمدىككە قوسۋ
 29. .ماحاببات ەلىتىزىمدىككە قوسۋ
 30. .سۇراماتىزىمدىككە قوسۋ
0